Menu

بررسی شرایط مددجویان باهدف تعیین اولویت ها، تشخیص نیازمندی های آموزشی- مشاوره ای روان شناختی- حمایتی- شغلی و برنامه ریزی جهت حرکت در مسیر توانمندی در اداره مشاوره مددکاری صورت می پذیرد.

انتقال دانش، آموزش مهارت های اجتماعی شغلی، کمک به تحصیل مخاطبان، ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در زندگی زنان سرپرست خانوار و خانواده ایشان از عمده فعالیت های اداره آموزش می باشد. 

دستیابی زنان سرپرست خانوار به شغل از
اساسی ترین نیازهای این گروه محسوب
می گردد، لذا با توجه به این نقش مهم، مهارت آموزی و ایجاد شغل پایدار در محیط امن از اهداف و برنامه های اصلی اداره اشتغال ستاد
می باشد.

در ‌کنار ارائه خدمات شغلی و آموزشی، با مجموعه ای از خدمات حمایتی و رفاهی در کنار شما هستیم.